Gereedschap Bouwmarkt, onderdeel van Noordermeer Bouw geeft veel om uw privacy. Wij nemen de verantwoordelijkheid en dragen dan ook zorg voor de vertrouwelijke informatie die wij ontvangen. Wij behandelen deze informatie met zorg en respect. Via deze wijze geven wij duidelijkheid zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). AVG is de Nederlandse vertaling van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. Toezicht op naleving van deze regelgeving wordt gedaan door Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Gereedschap Bouwmarkt. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/09/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Software
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress, wij hosten onze webwinkel op een server. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid onder medewerkers en dataverzending. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. De website is tevens voorzien van een Security scripts.

Webhosting
Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor MovaWorks/Your Hosting B.V. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MovaWorks/Your Hosting B.V. heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MovaWorks/Your Hosting B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, beveiligde servers en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mailverkeer
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MovaWorks/Your Hosting B.V. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MovaWorks/Your Hosting B.V. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mail verkeer vertrouwelijk. Enkel onze medewerkers kunnen uw e-mail lezen of beantwoorden. De opgegeven (persoonlijke)gegevens en informatie gebruiken wij alleen om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Betalingen
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achteraf betaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. De gekozen betaalprovider geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Webwinkelkeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Facebook
Wij verzamelen reviews via Facebook. Als u een review achterlaat op onze bedrijvenpagina. Dan doet u dit met uw persoonlijke account. Uw openbare gegevens zijn voor een ieder te bekijken.

Google
Wij verzamelen reviews via Google. Als u een review achterlaat op onze bedrijvenpagina. Dan doet u dit met uw persoonlijke account. Uw openbare gegevens zijn voor een ieder te bekijken.

Product beoordelingen
Op onze website is het mogelijk om een beoordeling te schrijven over het gekochte product. Een koper kan als geen ander de product ervaringen beschrijven. Hiermee classificeert de koper zich als geverifieerde beoordelaar. Dit in tegenstelling tot gast beoordelaars. Voor het invullen van een beoordeling is een e-mailadres verplicht. Deze is alleen zichtbaar voor onze administratie en niet voor andere bezoekers. Een naam is een vrije tekst veld dat gevuld mag worden met een fictieve naam.

Bestellingen
Alle bestellingen die worden gedaan op de webwinkel bevatten persoonsgegevens. Deze gegevens zijn het e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en adresgegevens. Deze bestanden worden opgeslagen in een database en zijn slechts zichtbaar voor de medewerker(s) van het bedrijf.

Bezorging
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, Transmission, DPD of DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL of DHL te delen. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat deze vervoerders onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Retourneren
Voor het invullen van een retour-formulier dient de (volledige)naam, e-mailadres, factuurnummer, aantal, retour reden en toelichting verplicht ingevuld te worden. De overige velden zijn optioneel. Uw ingestuurde bericht wordt via dit formulier verstuurd naar ons e-mailadres info@gereedschap-bouwmarkt.nl. De opgegeven (persoonlijke)gegevens en informatie gebruiken wij alleen om de zending te verwerken.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruik in onze statistieken. Wij maken gebruik van Google Analytics.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Gereedschap Bouwmarkt op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Wanneer u voor de duur van 5 jaar geen gebruik maakt van uw persoonlijk account zal deze automatisch worden verwijderd. Een account kunt u actief houden door in te loggen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Digitaal worden deze gegevens voor maximaal 3 jaar bewaard. Hierna worden ze automatisch verwijderd. Medewerkers hebben dan geen toegang meer tot uw persoonlijke gegevens en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Dit termijn is noodzakelijk om eventuele afspraken en garantie te kunnen herleiden.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Hierin brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, aanbiedingen of informatie met betrekking tot producten of het bedrijf. Deze nieuwsbrief word gemiddeld vijf keer per jaar verstuurd naar leden die zich hebben aangemeld. Bij iedere nieuwsbrief heeft het lid de mogelijkheid om zich af te melden voor deze mailing.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Gereedschap Bouwmarkt. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies van derde partijen
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Cookies kunnen GEEN privé gegevens of wachtwoorden uitlezen van uw computer. Iedere website is wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de cookies. Op deze website zijn enkele cookies van essentieel belang. De website werkt namelijk niet zoals verwacht zonder bepaalde cookies. Cookies worden namelijk ingesteld wanneer een formulier wordt ingediend of artikelen in een winkelwagen worden geplaatst. Wij gebruiken ook een aantal niet-essentiële cookies om onze site te verbeteren voor de toekomst.

Deze website gebruikt cookies om statistieken te verzamelen (niet-essentiële cookies). Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze dienst(en) en deze te verbeteren aan de wensen van onze bezoekers. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat producten in een winkelwagen of verlanglijst blijven staan (functionele cookies).

Wanneer u niet akkoord gaat met ons cookiebeleid, geven wij het advies om de website te verlaten. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat de browser cookies vrij blijft. Een cookiebeperking kan tevens worden ingesteld in de browser van de gebruiker. Wanneer er een cookiebeperking is ingesteld in de browser kan de website mogelijk niet goed functioneren.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

  • Noordermeer
    Gereedschap Bouwmarkt
    Broekkant 78, 6581 AH Malden (Gelderland) Nederland
    E: info@gereedschap-bouwmarkt.nl
Winkelwagen
Verlanglijst
Recent bekeken
Categorieën